CÁP CHỊU NHIỆT/CÁP BÙ NHIỆT - THERMOCOUPLE EXTENSION AND COMPENSATING CABLES

Việc đo nhiệt độ và kiểm soát đã nhanh chóng trở nên ngày càng quan trọng hơn với những tiến bộ lớn của tất cả các ngành trong những năm gần đây. Đặc biệt, Cáp chịu nhiệt và Cáp bù nhiệt không thể thiếu cho việc quản lý nhiệt trong điều kiện tự động hóa và tiết kiệm lao động như thép, hóa học, điện, xử lý chất thải công nghiệp,tinh lọc đơn tinh thể bán dẫn, và các máy ép nhựa tổng hợp, vv